Tag Archives: godaddy优惠码

Go Daddy 2011 31%优惠码

              最近收到了Go Daddy 的促销邮件,  附上了最新的31% off(69折)优惠码,  有效期至 2011-05-30。   使用范围包括域名、主机注册,续费等几乎所有业务,没有最低消费要求。Go Daddy的优惠码虽然多,但是通常都需要信用卡付款才可以。而且这次的优惠码支持支付宝付款,没… Read More »